Presentació del Batxillerat


 
 
 
 

Des de la nostra experiència entenem la nostra tasca com a educadors des de:

 • UNA PEDAGOGIA DE LA PRESÈNCIA: acompanyem els alumnes en el seu creixement personal.
 • UNA PEDAGOGIA DE LA SUPERACIÓ PERSONAL: cerquem estimular i incentivar l’alumnat per tal que triï el camí més adient per a aconseguir els seus objectius, segons la seva personalitat i els seus interessos.
 • UNA PEDAGOGIA DEL TREBALL: ajudem els alumnes perquè entenguin que l’esforç i la constància en el treball són valors necessaris per al seu creixement vital.
 • UNA PEDAGOGIA DE L’EXPERIMENTACIÓ: pensem que és important que els nostres alumnes aconsegueixin entendre i expressar de manera clara els continguts curriculars dels seus estudis. En conseqüència, optem per donar molta importància als laboratoris, tallers i aules d’art, aules d’idiomes...

Les diferents modalitats del Batxillerat tenen com a finalitat que, en acabar-lo, assoleixis les capacitats següents:

 • Usar amb propietat, autonomia, creativitat i correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics, religiosos, ètics i icònics adequats al tipus de missatge volgut.
 • Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera.
 • Desenvolupar i consolidar la sensibilitat literària i artística com a font de formació i enriquiment cultural tot fomentant el respecte i la comprensió de la diversitat de cultures.
 • Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada i aplicar-los a l’explicació i/o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.
 • Utilitzar el bagatge de continguts culturals adquirits per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.
 • Tenir coneixement de les característiques naturals, culturals, geogràfiques, històriques, humanes, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya sense oblidar la seva vinculació al marc europeu.
 • Tenir una visió integrada de les diferents àrees del saber i ser capaç de transferir, d’un camp a l’altre, l’experiència cultural i humana adquirida i comprendre la seva importància per a la seva futura integració en l’àmbit sociolaboral.
 • Tenir constància, autonomia i creativitat en el treball, confiança en les pròpies possibilitats, iniciativa a l’hora de resoldre nous problemes, flexibilitat en l’acceptació de les idees dels altres, disponibilitat activa per al treball en grup, tot aplicant els continguts apresos a la realització de treballs de recerca.
 • Recórrer a les fonts de documentació adequades per obtenir informació, organitzar la pròpia feina, perseverar en l’esforç i ser crític amb els resultats obtinguts.
 • Formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia i identitat com a persona, respectant i essent tolerants amb les opinions que manifestin altres membres de la comunitat.
 • Valorar positivament i respectar el patrimoni natural i religiós de l’entorn comunitari i d’altres cultures, participant activament en la conservació i desenvolupament, tot tenint coneixement del dret dels pobles i dels individus a posseir la seva identitat.
 • Participar de manera solidària, responsable i crítica en el desenvolupament i millora del propi entorn social i de la convivència, sempre des d’una perspectiva cristiana i ètica.
 • Desenvolupar harmònicament les capacitats físiques, psíquiques i transcendents i uns hàbits de vida saludables,  valorant els beneficis que comporten per a la formació integral de la persona.
 • Orientar-se professionalment i acadèmicament, tot valorant les pròpies possibilitats en relació als propis interessos i les possibilitats d’una inserció en el món del treball.
 • Adoptar actituds de solidaritat, convivència i tolerància per superar tot tipus de discriminacions i prejudicis.
 • Orientar la vida cap a un compromís per la justícia i la defensa dels drets de les persones, especialment dels més febles, a partir del coneixement de l’estil de vida de Jesús de Natzaret i de Marcel·lí Champagnat, i de l’assumpció dels valors de l’evangeli.
 • Assegurar la igualtat d’oportunitats entre nois i noies.

 

Currículum

· Matèries comunes: Tots els que volen fer aquest camí han de superar uns aspectes comuns i bàsics que reben el nom de matèries comunes. Les matèries comunes es poden distribuir al llarg d’un o dos anys. Formen un total de 28 crèdits.

· Matèries de modalitat: En funció del tipus d’àmbit que et vulguis especialitzar hauràs d’escollir una modalitat. A més, de la modalitat d’arts (que no s’imparteix en aquest centre), existeixen altres dos modalitats: Ciències i Tecnologia i, Humanitats i Ciències Socials. Hauràs de cursar un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals cinc han de ser de la modalitat triada. Cada matèria de modalitat equival a 4 crèdits. Hi ha matèries que tenen una continuïtat de dos anys (I i II) i d’altres d’un any.

· Matèries optatives: Aquestes matèries complementen la teva formació. Poden ser matèries de la pròpia modalitat, d’altres modalitats o optatives que ofereix el centre. Les matèries optatives (de 2 o de 4 hores) poden ser dissenyades pels diferents departaments del col·legi.

· Treball de recerca: El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la realització d’una investigació o treball de camp. Aquesta investigació se centra en un àmbit escollit per l’alumne segons propostes fetes pels Departaments. Aquest àmbit pot correspondre a una sola matèria o pot ser interdisciplinari. El treball de recerca constitueix un mitjà per aprendre, tot posant en pràctica i consolidant certes capacitats generals relacionades amb els objectius del Batxillerat, capacitats que l’alumne ha anat adquirint al llarg dels seus estudis. El treball de recerca constitueix un recurs d’avaluació, ja que permet comprovar, de manera pràctica, l’assoliment dels objectius relacionats amb aquestes capacitats. Les etapes d’elaboració són generalment les següents:

· Tria i delimitació del tema, fixació de l’objectiu o hipòtesi de partida.

· Planificació de la recerca.

· Recerca de fonts bibliogràfiques i realització de les activitats de camp.

· Anàlisi i interpretació de les dades obtingudes, i extracció de conclusions.

· Redacció de la memòria escrita.

· Exposició oral.

La seva durada hauria d’estar entorn de les 70 hores de treball. El seu valor equival al 10% de la nota curricular del Batxillerat.

· Estada a l’empresa: Té com a objectiu conèixer la realitat del món de l’empresa. És l’apropament de l’alumne/a al seu futur laboral i professional. Es tracta d’una matèria optativa que comporta 140 hores i equival a 4 crèdits. Es pot sol·licitar la convalidació si es té una experiència laboral igual o superior a 280 hores i es presenta una memòria.

 Les nostres característiques pròpies

· Tutoria: Tot i que l’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professors, cada grup de tutoria està coordinat per un tutor que orienta els alumnes per tal d’afavorir-ne la seva maduresa i el seu creixement personal, i preparar-los per a una participació responsable en la societat.

· Laboratoris: Per tal d’afavorir una millor comprensió dels continguts de les assignatures de física, química, biologia i electrotècnia, el Col·legi disposa de laboratoris específics per a cadascuna d’aquestes assignatures, on els alumnes realitzen diverses pràctiques.

· Aprenentatge d’idiomes: El Col·legi aposta pel bon treball en les llengües estrangeres, especialment per l’anglès, en aules especials. A més a més, el Col·legi ofereix a tot aquell alumne que ho desitgi la possibilitat de presentar-se des del centre a les proves oficials d’anglès de University of Cambridge (KET, PET, First Certificated) i proves oficials de francès DELF.

· Seminaris: El Col·legi ofereix als alumnes del batxillerat la possibilitat de trobar-se amb el professorat de les matèries amb més dificultats cada dia de la setmana de 16h a 17h per poder orientar resoldre qüestions de caràcter acadèmic plantejades pels alumnes.

· Proves de recuperació i millora de nota: Per superar els entrebancs en forma de matèries suspeses, se t’oferiran trimestralment exàmens recuperadors que t’ajudaran a recuperar les dificultats trobades i no haver d’esperar a final de curs. També, per aquells que us demaneu més, podreu recuperar-vos d’alguna relliscada que hagueu tingut i poder optar a millorar les notes de les matèries que vulgueu.

· Aules específiques: El Col·legi disposa d’una aula de dibuix tècnic, un taller de plàstica i dues aules de música, amb la finalitat que els alumnes puguin aconseguir un millor aprenentatge d’aquestes àrees.

· Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): En el Col·legi estem contínuament adaptant-nos a les innovacions tecnològiques: disposem de dues aules d’informàtica, una aula amb ordinadors portàtils, d’Internet a totes les aules i de diversos espais habilitats amb ordinadors, projectors i pissarres digitals interactives (PDI). D’altra banda l’alumnat de batxillerat treballa algunes assignatures mitjançant la plataforma Moodle desenvolupada pel mateix professorat del centre o bé per les editorials amb qui treballem; en ella podrà consultar apunts, cercar documents, fer activitats extra, ...

· Orientació personalitzada: Durant aquests dos anys, trobareu diferents activitats i materials que ajudaran a orientar el futur professional dels alumnes (sortides de modalitat, xerrades d’exalumnes, xerrades de pares, xerrades d’Universitats i Cicles, sortida al Saló de l’Ensenyament, Jornada de Portes Obertes a la UdL, ...).

· Biblioteca: De manera gratuïta, el Col·legi ofereix una biblioteca especialitzada per àrees, en horari extraescolar de 17h a 19h. A més a més, aquest espai disposa de llibres de consulta i d’accés a Internet gratuït pels alumnes.

· Jornades de convivència i creixement personal: De cara al desenvolupament personal dels nostres alumnes en l’àmbit afectiu i de valors, cada curs s’organitzen diferents moments en què els nostres alumnes poden disposar d’uns espais per a si mateixos i en els que compartir amb els seus companys.

· Campanyes solidàries: Des de l’Equip de Pastoral s’organitzen campanyes solidàries durant el curs i el Festival de Cançó Resposta.

· Setmana de la Solidaritat. Amb aquestes accions, intentem que els nostres alumnes prenguin consciència de les diverses realitats que els envolten i de les accions que podem dur a terme de cara a millorar-les.

· Agenda 21: El nostre Col·legi vol ser un lloc on imaginar i experimentar estratègies per viure d’acord amb els principis de sostenibilitat en la pràctica diària. Volem debatre obertament els problemes, que s’han de resoldre, decidir conjuntament quines són les prioritats i quines són les propostes més adequades per dur-les a terme, i executar i controlar les decisions preses col·lectivament. L’escola vol assumir la seva responsabilitat en els problemes socioambientals, analitzar el seu estat i comprometre’s en actuacions de millora al seu abast. Per aquest motiu el Col·legi està adherit al projecte Agenda 21 escolar de l’Ajuntament de Lleida.

· Gabinet psicopedagògic: De cara a atendre millor els nostres alumnes, el Col·legi disposa d’un equip de pedagogs i psicòlegs a disposició dels alumnes i les seves famílies.

· Servei propi de mitja pensió: Els alumnes que ho desitgin poden dinar al Col·legi, que disposa de cuina i menjador propis i que, a més a més, té habilitades zones on els alumnes poden esperar el començament de les classes de la tarda.

· Activitats extraescolars: Tant a migdia com a la tarda, una vegada acaben les activitats curriculars el Col·legi es transforma en un centre on aprofundir en l’aprenentatge de l’anglès, practicar diversos esports, trobar-se amb els amics en els grups d’escoltes o en els grups de fe. A més a més, des de fa uns anys disposem d’una escola de música pròpia amb una àmplia oferta d’instruments.

 

Projectes

· Projecte Cambridge – Delf: Un pas més en l’aprenentatge de les Llengües estrangeres és l’obtenció de titulacions oficials que obrin portes de futur als nostres alumnes. Per tant, l’escola opta per oferir, facilitar i acompanyar els alumnes de l’escola en aquesta obtenció de titulacions oficials que acreditin el nivell de la llengua que tenen.

· Projecte “Programem robots!”: Inventar és divertit i ens vincula amb el coneixement. El desig d’inventar reforça el desig de conèixer perquè allò que s’aprèn com a conseqüència d’inventar, mai s’oblida i fa aflorar vocacions científiques. Per això potenciem activitats curriculars i extraescolars que afavoreixen la realització de projectes lingüístics a partir de la construcció i programació de robots basats en materials educatius LEGO. A més es pretén abordar la resolució dels reptes plantejats i potenciar el valors del treballar en grup.

 · Pla Pastoral de centre: L’objectiu principal del Projecte de pastoral és prioritzar una acció educativa entre els infants i joves que sigui evangelitzadora, coresponsable, solidària i d’acompanyament. Per aquest motiu disposem d’un Pla pastoral de Centre que dóna sentit a les diferents activitats que es realitzen a la nostra escola cada curs en els àmbits de la solidaritat i el compromís, la interioritat i espiritualitat, celebratiu i sagramental i en el vocacional.

· Pedagogia de la Solidaritat: D’acord amb el nostre estil educatiu, l’escola és sensible a les realitats del món. Volem desvetllar el sentit crític i prendre posició davant les injustícies socials i les desigualtats. Per això, al llarg del curs, són diverses les accions que fomenten aquesta pedagogia de la solidaritat en dos vessants: sensibilització i compromís social. Destaquen la Setmana de la Solidaritat, el Festival de la Cançó Resposta, les campanyes del Quilo i la Joguina, les beques SED, les diferents activitats dels cicles, la celebració del Dia de la Pau i la No Violència... A més, la missió educativa marista a Lleida va més enllà de la nostra centenària escola. Al barri de la Mariola els germans maristes tenen actualment un parell de centres oberts: Pas a Pas i Calidoscopi, adreçats a infants i joves de 6 a 18 anys del barri. Si tens una tarda per regalar als altres, si t’engrescaria donar un cop de mà, escriu a: pasapas@maristes.cat o calidoscopi@maristes.cat

 

Matèries

 · Matèries obligatòries

Llengua catalana i literatura*

Llengua castellana i literatura*

Llengua estrangera*

Filosofia i ciutadania

Educació física

Ciències pel món contemporani

Història de la filosofia

Història

Tutoria*

Religió*

 *Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels dos cursos.

· Matèries de modalitat

 Matemàtiques*

Física*

Biologia*

Química*

Dibuix tècnic*

Ciències de la terra*

Electrotècnia

 Matemàtiques Socials*

Llatí*

Història de l’art

Geografia

Història del món contemporani

Economia i organització d’empresa*

Literatura castellana

Literatura catalana

Comunicació audiovisual

 *Aquestes matèries són bianuals.

 

· Matèries optatives

Informàtica i programació

Segona llengua estrangera

Psicologia i sociologia

 · Treball de recerca i Estada a l’empresa

 

 

Serveis i instal·lacions

Departaments i Biblioteca

Gabinet psicopedagògic

Pavelló

Teatre

Sales de reunions G. Felip

Aula de dibuix tècnic i taller de plàstica

Aules TIC i d’informàtica

Aules d’anglès, francès i alemany

Laboratoris de biologia, física, química i tecnologia

Aules de música

Club esportiu “Maristes Lleida”

Moviments associatius: Mà Oberta i Escoltes

 

Horaris

8.45h -14.50h (dilluns, dimecres i divendres)

8.15h – 14.50h (dimarts i dijous)

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.