La Política de Qualitat del Col·legi Maristes Montserrat ha estat i estarà sempre d’acord amb satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes i famílies en particular, i la de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a oferir la màxima qualitat en el servei.

 

El Col·legi Maristes Montserrat ofereix un servei educatiu de qualitat amb la finalitat de formar persones responsables, compromeses amb el seu entorn i capaces de desenvolupar-s’hi amb eficàcia. Per aquest fi es compromet a desenvolupar i implementar el sistema de gestió de qualitat, així com la millora contínua de la seva eficàcia i pretén satisfer tant els requisits de les famílies, alumnes i personal del Centre, així com els legals i reglamentaris.

 

La Política de Qualitat del Col·legi es basa en:

 • La proximitat a l’alumne: la tasca del Col·legi és el creixement integral de l’alumne, fent-nos propers a la seva situació personal.
 • El treball en equip: el treball educatiu es fonamenta en l’acció conjunta d’una comunitat educativa i pastoral que comparteix el projecte inspirat per Marcel·lí Champagnat.
 • L’educació en valors realitzant un acompanyament personalitat, amb una atenció acurada a tots alumnes.
 • La relació interactiva i fluïda entre família i escola.
 • La utilització de les noves tecnologies com a element metodològic.
 • La implicació de tot el professorat, personal d’administració i de serveis: l’equip humà és el transmissor bàsic i instrument clau del sistema de gestió de la qualitat.
 • La millora contínua: el sistema de gestió de la qualitat integra comporta canvis per tal d’oferir un servei cada millor i més adient a les necessitats dels alumnes.
 • La planificació i revisió d’objectius: la política de qualitat és la base a partir de la qual s’establiran i revisaran els objectius de qualitat.
 • La valoració de l’educació no formal com espai educatiu molt important.

L’Equip Directiu es compromet a:

 • Potenciar la sensibilització de tot el personal envers el Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • Proporcionar els recursos necessaris per a la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat.
 • Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, efectuar-ne el seu seguiment i revisió.
 • Potenciar la Comissió de Qualitat i els equips de millora com a base per a la millora contínua del Sistema.
 • Difondre la política de qualitat a tot el personal del Col·legi.
 • Implantar l’ús i aplicació de les noves tecnologies.
 • Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport de l’escola
 • Rebre, valorar i donar resposta als suggeriments i propostes de millora
 • Complir els requisits legals reglamentaris corresponents
L’escola agraeix la vostra col·laboració en el procés de millora de tots els nostres serveis.  

Podeu baixar-vos el model de comunicació de suggeriments de les famílies.

 

Missió i valors del Col·legi Maristes Montserrat de Lleida

Som un centre educatiu lleidatà de tradició centenària, que promou l’educació integral dels infants i joves a l’estil de Marcel·lí Champagnat.

Eduquem d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, projectant la nostra acció més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, obrint el centre a l’entorn.

Oferim una educació integral entenent-la com la maduració afectiva i espiritual, la integració social i el desenvolupament intel·lectual i físic de l’alumnat, partint de la seva pròpia diversitat.

Incorporem les innovacions didàctiques i tecnològiques i afavorim la formació permanent dels educadors i el seu treball en equip, per millorar la qualitat educativa.

Seguim una pedagogia activa i propera; una pedagogia de la presència i la senzillesa, que desvetlla el sentit crític, la feina ben feta, l’esforç, la constància i la creativitat.

Promovem el desenvolupament dels valors cristians a partir de l’educació compartida escola-família, els moviments d’educació en el lleure, la vivència de la solidaritat, la convivència, disciplina i el respecte.

Arrelats a la realitat cultural i social de Catalunya i de la ciutat de Lleida, descobrim i valorem les seves riqueses. Ens adrecem als infants i joves que viuen en les comarques de Ponent.

També desenvolupem activitats en altres entorns que ens permeten potenciar l’intercanvi amb pobles, llengües i cultures diferents.

Optem i ens comprometen amb valors evangèlics que transformen la nostra vida i la nostra societat, fomentant el creixement de les dimensions ètica i religiosa de la persona, accentuant valors com la família, la llibertat, el sentit crític, la participació, la justícia, la solidaritat, l’espiritualitat, la convivència i la pau. Potenciem les actituds personals de franquesa, cordialitat, transparència, humilitat i respecte a les persones i a les idees. Inspirant-nos, alhora, en les actituds evangèliques pròpies de Maria: acolliment, servei, compromís, presència, fidelitat.

 

Visió del Col·legi Maristes Montserrat de Lleida

El col·legi pretén:

 • Consolidar l’estil educatiu propi, oferint una educació integral de qualitat, basada en la proximitat a l’alumne i en el seu acompanyament.
 • Vivificar la Missió i revisar-la periòdicament per tal que sigui punt de referència del Col·legi
 • Tenir recursos humans suficients i disposar d’un pla de formació continuat per realitzar amb eficàcia les diferents activitats que duem a terme.
 • Innovar pedagògicament aplicant a la tasca educativa metodologies creatives i proporcionant les noves tecnològiques que facilitin l’ensenyament-aprenentatge.
 • Implicar tota la comunitat educativa en el projecte educatiu que compartim, elaborant programes i activitats per tal d’aconseguir una major implicació de les famílies en relació amb l’escola i en l’educació dels seus fills.
 • Aconseguir un equip humà (docents, monitors, catequistes, administració i serveis...) coherent amb l’estil educatiu propi del centre, compromès amb la seva tasca educativa i corresponsable de l’estructura organitzativa. Fomentar la confiança, l’acompanyament mutu i valorar la tasca duta a terme.
 • Assolir un ambient de disciplina, de treball, d’ordre i respecte.
 • Ser agent de transformació social, fomentant l’esperit crític en l’alumnat, potenciant la pedagogia de la solidaritat, relacionant-se i implicant-se amb les institucions de la ciutat i del país.
 • Fomentar la convivència en la pluralitat, essent oberts a la realitat social lleidatana, mantenint relacions i intercanvis amb d’altres escoles, i essent capdavanters amb els intercanvis amb centres d’altres països.
 • Viure l’espiritualitat com una dimensió important de la persona, respectant les diferents conviccions religioses i oferint com a proposta de valors cristians.
 • Oferir qualitat i bona gestió en les activitats extraescolars i d’educació no formal.
 • Promoure una millora continuada en totes les activitats del centre utilitzant les eines de qualitat i realitzant les avaluacions adients.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.